ĂN CHAY

Ảnh: Sưu tầm


ĂN CHAY
Ăn chay chưa phải là tu
Niệm Phật mà thiếu chỉn chu chưa gì…
Nếu tâm còn bóng sân si
Lòng còn ham muốn so bì bởi tham.

Ăn chay, việc ác vẫn làm
Niệm Phật, mà cứ nhúng chàm, niệm chi
Lòng không một chút từ bi
Tâm chưa hỉ xả quy y cũng thừa

Ăn chay, sống chẳng ai ưa
Niệm Phật, ganh tỵ không chừa một ai
Tâm loài rắn độc lưỡi dài
Lòng loài lang sói thái lai đừng hòng

Ăn chay lợi lộc đừng mong
Niệm Phật thành kính suốt vòng bình sinh
Tâm chân thiện mỹ mới linh
Lòng thanh thoả mới nên hình ăn chay
30/12/2022
Tú Sụn