NHẦM GHẾ

Ảnh: Sưu tầm


NHẦM GHẾ
Ca sỹ nhà nòi hát ắt hay
Diễn viên gạo cội mới đa tài
Bắt mèo thay chó sao quen vị
Lấy ớt thế gừng để nếm cay
Nghiệp vụ không rành nên chỉ bỡn
Chuyên môn chả có sẽ như hài
Chuyển xoay thời thế nên nhầm ghế
Tiệt nọc nô tài biết bấu ai
19/7/2022
Tú Sụn