CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI

Ảnh: Sưu tầm

CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI
“Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên”*

Công thần liêm chính là tiên
Gian thần kiếm chác làm tiền là ma

Quan tham phú quý xa hoa
Quan liêm bình dị chan hoà cùng dân

Làm quan mà có nhiều sân
Trước sau gì cũng tra thân vào lò

Mũ Ô sa đội đầu bò
Dân nghèo, nước lụn cơ đồ tiêu tan

Đôi hia dù có dát vàng
Quan mua bệ vệ dân càng ghét khinh

Nắm quyền mà thiếu công minh
Dân oan dặt dẹo bất bình thù thâm

Làm quan mà đã nhúng chàm
Cho dù hạ cánh cũng cam vào tù

Quan nghe lời vợ là ngu
Nguy cơ mất chức vô tù không oan

Đời này ghét nhất quan gian
Nói đường làm nẻo cơ hàn cho dân

Làm quan lòng dạ bất nhân
Thì thua con chó nghĩa ân đời đời

Làm quan mà cứ nuốt lời
Là quân xảo quyệt là loài sói lang

Muốn giàu thì phải buôn quan
Có cơ kiếm chác, an nhàn, lợi to

Dân chưa hạnh phúc ấm no
Bởi bọn sâu nhỏ chuột to khoét càn

Bao giờ muốn được an nhàn
Chắc là lúc xuống suối vàng nương thân
23/2/2023
Tú Sụn
* Ca dao tục ngữ hiện đại