VÌ DÂN

Ảnh: Sưu tầm


VÌ DÂN
Duy trì chế độ đặng đầy vơi
Đảng phải thanh cao toả sáng ngời
Dẫn lối tương lai hằng phấn đấu
Soi đường cách mạng chẳng buông lơi
Cầu tài đãi ngộ luôn nghe ngóng
Chuộng đức tôn vinh hãy gọi mời
Bộ máy vì dân không gợn bẩn
Ấm no hạnh phúc khắp nơi nơi
8/6/2022
Tú Sụn