MUỘN MẰN

 

Ảnh: Tự chụp


MUỘN MẰN
Lúc sống vô tâm chẳng có nghì
Chết rồi lăn lóc khóc mà chi
Chăm nom phụng dưỡng đâu có lúc
Sẻ ngọt chia bùi được mấy khi?
Dẫn tới trớ trêu lòng dối trá
Bày ra giả tạo cảnh lâm li
Thế nhân khinh bỉ loài hèn hạ
Nhục nhã làm con chửa ích gì
10/12/2022
Tú Sụn