SỞ THÍCH BÁ VƠ

Ảnh: Sưu tầm


SỞ THÍCH BÁ VƠ
Làm người cần biết tự tôn
Chớ nên nhâng nháo sống khôn một mình
Chuốc vào thân sự rẻ khinh
Bởi chưng ích kỷ, bất bình vẫn ngơ
Thú vui sở thích bá vơ
Phiền hà người khác, trơ trơ như ruồi
Họ vui ta chẳng nào vui
Thương con nhớ cháu bùi ngùi triền miên
Vì mong không khí được yên
Nên chưa nổi cáu nổi điên lúc này
Loại người dị hợm lắm thay
Tự tôn không có mê say nỗi gì!?
3/8/2023
Tú Sụn