NGU NHẤT

Ảnh: Sưu tầm


Trên đời muôn vạn người ngu
Ông Ngô Tuấn Nghĩa là ngu nhất đời
Động cơ nào vậy ông ơi
Tại sao “không tố những người nghĩ hưu”
Rõ ràng có những âm mưu
Để hòng thoát tội gây cừu với dân
Quan tham nhũng tội ngàn lần
Cả ông cũng vậy, bất nhân! Đừng hòng
Có mà mơ! Có mà mòng
Về hưu cũng bị tra còng vào tay
Bây giờ ông nói cho hay
Nhưng ông hãy đợi một ngày không xa
Lưới trời lồng lộng giăng ra
Gian tham chắc chắn hầu toà nghe chưa
Ông đừng ấu trĩ nói bừa

9/11/2018
Tú Sụn