MUA QUAN…

Ảnh: Sưu tầm


HƯ DANH
Tác giả: Tú Mỡ
Bác kia, ruộng cả ao liền
Lắm bạc, nhiều tiền, chạy tước, mua danh
Bài ngà với áo thụng xanh
Súng sa súng sính như anh phường chèo
Về làng khao vọng ỉ eo
Ăn trên, ngồi trốc, eo sèo thịt sôi
Bây giờ cơ nghiệp đi đời
Thẻ ngà, giấy sắc đem mài mà ăn

(Vịnh bài HƯ DANH của Tú Mỡ)
QUAN MUA
Dốt mà mua chức, mua quan
Trình độ làng nhàng mà tót làm cha
Có quyền cố kiếm cho ra
Hối lộ tham nhũng đó là sách hay
Đục đêm rồi khoét cả ngày
Thu hồi lại vốn, cầm tay lãi ròng
Siêu xe, biệt phủ mênh mông
Ăn trên ngồi tốc trong lòng sướng rơn
Dù dân khinh ghét, căm hờn
Thì thây kệ nó, nhơn nhơn sợ gì
Mải mê kiếm chác đến khi
Pháp luật sờ gáy tức thì đi tong
Dẫu cho khiếp sợ cái còng
Nhưng tiền nhiều quá trong lòng vẫn an
Nôn ra mà chạy cửa quan
Án treo, án nhẹ loàng xoàng cố mua
Dân nghèo chép miệng chào thua
Đời nay là thế! Chẳng đùa chi đâu
9/7/2021
Tú Sụn