BỎ NGOÀI TAI*

Ảnh: Sưu tầm


Lệnh Thủ tướng bỏ ngoài tai
Từ dân cho chí các ngài quan to
Phần Thủ tướng, Thủ tướng lo
Phần quan, quan kệ cứ no đủ rồi
Phần dân, dân ý thức tồi
Dịch mặc kệ dịch hả hồi tính sau
“Ra đường đó! Làm gì nhau”
Thực tế là thế đớn đau giống nòi
Ông trời có mắt mà coi
Chấp hành như vậy, chớ đòi kỷ cương
Lệnh Thủ tướng chúng xem thường
Cấm thì vẫn cấm, ra đường vẫn ra
Muốn cho yên ổn nước nhà
Trên nóng dưới nóng mới là văn minh
Thương thay cho Thủ tướng mình
Hao hơi mỏi cổ tình hình vẫn nguyên
10/4/2020
Tú Sụn
* Thủ tướng Chính phủ chỉ thị gắt: Xử phạt nghiêm trường hợp không thực hiện giãn cách xã hội.