ANH NHẠ NÓI NHƯ MƠ*

Ảnh: Sưu tầm


Anh Nhạ đang mơ ngủ
Nói những chuyện viển vông
Ba mươi ngàn hiệu trưởng
Ai hạnh phúc ai không

Lương thì luôn còm cõi
Chi hụt trước hụt sau
Lấy gì mà hạnh phúc
Lấy đâu mà sang giàu

Phải tìm cách kiếm chác
Phải hối lộ, ăn dày
Trong lòng lo ngây ngấy
Hạnh phúc gì được đây

Phải tranh quyền tranh chức
Luôn thủ đoạn tinh vi
Đầy mưu mô xảo quyệt
Hạnh phúc là cái gì

Phải bưng trên bợ dưới
Để tồn tại dài lâu
Thấy sai không dám nói
Hạnh phúc có được đâu

Phụ huynh đánh thầy giáo
Thầy giáo đánh học trò
Học trò đánh bạn học
Hiệu trưởng luôn phải lo

Hiệu trưởng mà hạnh phúc
Thì chỉ có bên Tây
Giáo dục ta không thể
Đã thực tế lâu nay

Tám trăm ngàn nhà giáo
Đồng lương không đủ ăn
Hạnh phúc sao có được
Hiệu trưởng quá khó khăn

Anh Nhạ giàu tưởng tượng
Nghĩ ai cũng như anh
Tiền bạc luôn rủng rỉnh
Cũng hạnh phúc như anh
22/11/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường học tập tốt”