CHUỘT VÀ MÈO

Ảnh: Sưu tầm

CHUỘT VÀ MÈO
Đông Hồ khéo vẽ hợp “Đông Lào”
Quyền lộc chức lời thảm biết bao
Mèo-chuột xa xưa như thế đấy
Vua-quan hiện tại khác đâu nào
Bôi trơn bắt buột theo thường nhật
Cống nạp yêu cầu phải sít sao
Ngân sách tiền dân đều lễ vật
Nhân gian bể khổ lệ tuôn trào
14/1/2023
Tú Sụn