HAI NHỰT

Ảnh: Sưu tầm


Hắn tham lam tột độ
Hắn tàn ác tày đình
Hắn gian manh tột đỉnh
Dân Thủ Thiêm thất kinh

Đó là tên Hai Nhựt!
20/3/2020
Tú Sụn