QUAN KHÔNG ĐẠO ĐỨC

Ảnh: Sưu tầm


Bài xướng, xin mời thi hữu cùng hoạ

QUAN KHÔNG ĐẠO ĐỨC
Xa rời đạo đức sẽ đơn sai
Tách khỏi thế nhân sống lạc loài
Độc ác côn đồ không loại chốn
Gian manh xảo quyệt chẳng từ ai
Uy phong tín nhiệm tàn mai một
Nhân cách thanh danh tiệt một mai
Thế đấy làm quan thời phải biết
Một vần tích đức với gom tài
26/12/2021
Tú Sụn