ĂN CẮP CÓ TỔ CHỨC

Ảnh: Sưu tầm


Cả nước hàng trăm BOT
BOT nào cũng khai gian
Ăn cắp có tổ chức
Bởi bàn tay nhà quan

Vì quan có quyền lực
Áp đặt bậy không sao
Nâng khống giá xây dựng
Khai tụt tiền thu vào

Đó là chúng ăn cắp
Gian lận đến hai lần
Chiếm đoạt tiền Nhà nước
Gây hại cho người dân

Bộ giao thông biết hết
Chính phủ cũng đã nghe
Nhưng vẫn cứ im lặng
Bọn chúng cùng áp phe

Cú áp phe lịch sử
Chúng đông như quân Nguyên
Toàn bọn có quyền lực
Chống mấy chúng cũng yên

Người dân muốn BOT sạch
Muốn chế độ công bằng
Quan gian làm BOT bẩn
Vì chúng quá tham ăn

Ăn cắp có tổ chức
Kẻ thù của nhân dân
Nguy cơ của đất nước
Sợi tóc treo ngàn cân

Minh bạch mới tồn tại
Nhân dân mới đồng lòng
Nếu không sớm khắc phục
Tất yếu sẽ tiêu vong
13/2/2019
Tú Sụn