CẢNH BÁO CỦA LÊ QUÝ ĐÔN

Ảnh: Sưu tầm


Tham nhũng ngày nay dậy tràn lan
Đạo đức suy đồi, quá gian nan
Trẻ hết kính già là sự thật
Trò bất trọng thầy sẽ bất an
Lắm tướng vô lao, binh nhũng nhiễu
Nhiều quan truy tố, lính ngang tàng
Sĩ phu ngoảnh mặt vì khiếp sợ
Mất nước! nguy cơ đã rõ ràng
5/11/2018
Tú Sụn