ĐÁ

Ảnh: Minh hoạ


Không nói ra nhưng vô cùng căm giận
Cuộc đời này đầy ngang trái bất công
Cõi hư vô luôn u buồn uất hận
Đá mãi là đá, thẹn với non sông
17/1/2020
Tú Sụn