ĐÚNG LÀ TỒI

Ảnh: Sưu tầm

ĐÚNG LÀ TỒI
Tan tành một cõi chẳng còn nơi
Đau lắm tình hình đất nước tôi
Nói bậy cho qua luôn có thiệt
Làm sai bỏ mặc thế là thôi
Đấu tranh lo sợ nên dè dặt
Góp ý nể nang chỉ nửa vời
Trù úm trả thù là có thật
Buông xuôi bảo trọng đúng là tồi
30/6/2022
Tú Sụn