NỂ PHỤC TẤM LÒNG VĨ ĐẠI*

Ảnh: Sưu tầm


Ngài Bill Gates vĩ đại
Tất cả vì con người
Có tấm lòng vĩ đại
Gương ngài ai hổ ngươi?

Người giàu nhất trái đất
Không kênh kiệu bao giờ
Dốc lòng làm từ thiện
Cả thế giới tôn thờ

Người lo cho nhân loại
Hơn cả cho thân mình
Triệu người nghèo hưởng lợi
Mà chẳng cần danh vinh

Hãy nhìn vào Bill Gates
Mà soi lại thân mình
Mới ti toe giàu có
Nhìn kẻ nghèo đã khinh

Dịch Covid 19
Chịu thiệt tỷ đô la
Xây cả bảy nhà máy
Dể vac xin sớm ra

Chỉ sớm hơn vài tháng
Đã cứu được triệu người
Ôi quá là vĩ đại
Gương này ai hổ ngươi?
4/4/2020
Tú Sụn
* Bill Gates sẽ xây cả 7 nhà máy sản xuất vắc-xin COVID-19, chịu mất hàng tỷ USD để có vắc-xin sớm hơn vài tháng.