NHỮNG TÊN SỸ QUAN CÔNG AN CÔN ĐỒ

Ảnh: Sưu tầm


Lê Thị Hiền, xử chưa xong
Thì đã xuất hiện thêm ông côn đồ
Sỹ quan mang thói ma cô
Xử sự bặm trợn hồ đồ với dân*
Tác phong chuẩn mực không cần
Cậy quyền, cậy thế, công thần, ngông nghênh
Những điều được dạy đã quên
Biến mình thành thứ, thành tên vô loài
Ngành công an quá là cay
Giờ đây khó xử việc này đến nơi
Rất nguy cấp, chẳng chuyện chơi
Cả nước phẫn nộ tơi bời biết không
Cho dù con cha, cháu ông
Cũng phải đuổi cổ, thuận lòng dân tin
Thanh danh không biết giữ gìn
Thật không xứng với niền tin dân mình
11/11/2019
Tú Sụn
* Thượng uý công an Nguyễn Xô Việt ném xúc xích và tát vào mặt người dân vô cớ!