PHÁ SẢN Ư*

Ảnh: Sưu tầm


Hãng Nhà nước lợi chia nhau
Hãng tư nhân tự làm giàu cá nhân
Nói xa chi bằng nói gần
Hãng nào cũng đã mập nần đó thôi
Cớ gì mà đã kêu trời
Dịch bệnh có lúc có thời cũng tan
Thời gian ngắn đã kêu than
Tham lam vô độ dã man chưa vừa
Tiền nhiều biết hết, xin thưa
Đừng chơi trò bẩn để lừa thế nhân
Tàu bay an toạ giữa sân
Tranh thủ bảo dưỡng, yên thân mà chờ
Phá sản ư? Có mà mơ
Đừng có láu cá, giả vờ kiếm ăn!
1/4/2020
Tú Sụn
* “Đắp chiếu” hơn 200 máy bay, hàng không lo phá sản vì dịch Covid-19