THIẾU VĂN MINH

Ảnh: Sưu tầm


THIẾU VĂN MINH
Xứ người con vật sang đường
Xe cộ dừng lại để nhường nó qua
********
Xứ ta con người qua đường
Đúng vạch đi bộ nó nhường đếch đâu
Bao quân mặt ngựa đầu trâu
Văn minh con khỉ! Ngu lâu, vô loài
Vạch đi bộ để cho hay
Qua đường chú ý, có ngày chết oan
Bởi rằng mấy khứa công an
Luật phạt nhẹ quá*, không màng lỗi ni
30/12/2021
Tú Sụn
* Đi qua đường không đúng vạch quy định cho người đi bộ: phạt 50.000 đến 60.000đ.