ĐOẠN TRƯỜNG

 


Em đi đột ngột khuất mù sương
Thống thiết lòng anh ngút đoạn trường
Tổ ấm giờ đây thành địa ngục
Gia đình mãi mãi mất yêu thương
Vành khăn trắng toát che đầu bạc
Tâm trí bời bời nỗi vấn vương
Nuối tiếc vô cùng lòng uất ức
Buồn này ngậm mãi suốt tà dương
7/6/2019
Tú Sụn