TƯƠNG ĐỒNG


Hai đứa chúng mình rất giống nhau
Thật thà tự trọng lấy làm đầu
Tham ô chúa ghét nên phòng chống
Nịnh bợ khinh khi có nể đâu
Vả lại tự hào luôn thẳng thắn
Dù cho thua thiệt chẳng buồn rầu
Một đời mãn nguyện làm điều tốt
Hai đứa chúng mình rất giống nhau
30/5/2021
Tú Sụn