CHÙM THƠ THẤT NGÔN TỨ CÚ

Ảnh: Sưu tầm


CHÙM THƠ THẤT NGÔN TỨ CÚ
(Dành cho quan tham)
MUA QUAN
Cất công chạy chọt để mua quan
Kỳ vọng mai đây cuộc sống nhàn
Có được chức quyền lo bòn rút
Chín thằng trót lọ một thằng toang
2/4/2023
Tú Sụn

BÁN CHỨC
Xưa nay bán chức kiếm nhiều tiền
Guồng máy chịu đòn đến đảo điên
Dốt nát khù khờ đều chễm chệ
Quan tham lủ khủ tựa quân Nguyên
2/4/2023
Tú Sụn

KIẾM CHÁC
Thuộc lòng khẩu hiệu mãi vì dân
Công bộc nuốt lời hoá giả nhân
Kéo bè kết đảng hòng kiếm chác
Tống giam chúng vẫn cứ đồng lần
2/4/2023
Tú Sụn

NHỤC NHÃ
Văn minh dân chủ với công bằng
Quan lại ngày nay vẫn kiếm ăn
Nhũng nhiễu gian manh bôi chế độ
Thật là nhục nhã biết mần răng
2/4/2023
Tú Sụn

Ê CHỀ
Suốt đời đã hứa giữ lời thề
Khốn nỗi thấy tiền lại cũng mê
Tặc lưỡi cho qua liền hối lộ
Bàn dân thiên hạ ngẫm ê chề
2/4/2023
Tú Sụn

VỢ QUAN
Vợ quan hầu hết rất ham tiền
Thủ đoạn tham lam cậy chức quyền
Sân trước cửa sau hòng kiếm chác
Của công biến hoá để thành riêng
2/4/2023
Tú Sụn

CON QUAN
Con quan mở mắt ngậm thìa vàng
Thăng tiến vinh quy quá dễ dàng
Vênh váo ngông nghênh là có thật
Trước sau gì cũng được làm quan
2/4/2023
Tú Sụn

BỒ QUAN
Bồ quan không dễ mấy ai bằng
Nhàn hạ kiêu kì vẫn có ăn
Của cải bạc tiền đều rủng rỉnh
Khi nào bại lộ lại chối phăng
2/4/2023
Tú Sụn

CHÁU QUAN
Cháu quan phúc đức cả một đời
Ỷ thế cậy quyền bởi dựa hơi
Đề bạt ưu tiên nhiều chức vụ
Ông này bà nọ dễ như chơi
2/4/2023
Tú Sụn

LONG ĐONG
Đảng ta đường lối tuyệt vô song
Khốn nỗi đảng viên chẳng một lòng
Thiểu số thanh liêm nên chật vật
Phục tùng đa số đến long đong
2/4/2023
Tú Sụn