CHỐN XƯA (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


Hoạ bài CHỐN XƯA của Giang Hoa

CHỐN XƯA
Hoa tím cơ man khắp nẻo đường
Chốn xưa nồng ấm mãi còn vương
Này đây hò hẹn nguyên mùa nguyệt
Hồi ấy kề vai đúng lệ thường
Lá rụng buồn tênh phơi ngập bãi
Sương gieo sầu muộn phủ tràn nương
Mờ phai dấu gót rêu phong úa
Tình đã sang ngang nghĩa cũng nhường
18/5/2022
Tú Sụn