CHUỘT VÀ BÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Chuột ma ranh ma mãnh
Bình vô giác vô tri
Chuột ăn tàn phá hại
Bình ngơ không nói gì

Chuột là loài đáng ghét
Bình vật quý trong nhà
Chuột và bình chung sống
Cùng cộng đồng chúng ta

Chuột tha hồ đục khoét
Bình che chở, an toàn
Chuột no nê giậm giật
Chuột và bình cao sang

Muốn diệt trừ bọn chuột
Nhưng e ngại vỡ bình
Dẫu là bình hết quý
Nhưng cứ đành lặng thinh

Đã ra trận chiến đấu
Thì chấp nhận hy sinh
Đã diệt chuột phá hoại
Thì chấp nhận vỡ bình

Dẫu đã là bình cổ
Dẫu có quý thế nào
Cũng không thể cản trở
Lợi ích của đồng bào

Chúng ta cần thẳng thắn
Trừ cái xấu cái gian
Chúng ta cần minh bạch
Xấu và tốt rõ ràng

Tại sao muốn diệt chuột
Mà cứ sợ vỡ bình
Tại sao chuột phá hoại
Mà cứ mãi làm thinh
24/11/2018
Tú Sụn