BA THỨ NGUY NAN

Ảnh: Sưu tầm


BA CÁI LĂNG NHĂNG
Tác giả: Tú Xương
Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà!

(Cảm tác nhân đọc bài BA CÁI LĂNG NHĂNG của Tú Xương – viết theo nguyên luật nguyên vần)
BA THỨ NGUY NAN
Thiên tai, dịch bệnh với quan tham
Ba thứ nguy nan, chống phải làm
Chống dịch chống trời thì chống được
Chỉ còn bất lực với quan tham
9/7/2021
Tú Sụn