NGANG BẰNG VỚI HỦ HOÁ*

Ảnh: Sưu tầm


Trót phạm tội hủ hoá
Bị cảnh cáo bêu tên
Thất thoát hàng ngàn tỷ
Cũng cảnh cáo, quá hên!
10/1/2020
Tú Sụn
* Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo.