PHẬN NGƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


Lối nào đưa em đi
Buồn rầu đẫm đôi mi
Nơi nào cho em đến
Phận người là phận chi
Từ nay đâu còn gì
Cớ sao mà ngang trái
Mãi như loài từ quy
8/5/2020
Tú Sụn