CHÁNH ÁN HẦU TOÀ

Ảnh: Sưu tầm


Ngày xưa ông xử người ta
Tưởng đâu liêm chính hoá ra loại tồi
Éo le con tạo sự đời
Thánh thần lẫm liệt một thời oai phong
Giờ đây đưa cổ vào gông
Quyền cao chức trọng cũng không là gì
Người đời oán ghét khinh khi
Thân bại danh liệt tại vì tham lam
Là quan mà lại ăn phàm
Cả đời nhục nhã, vết chàm khó phai
Gương này nhắc nhủ những ai
Tham ô, tham nhũng, đơn sai, làm càn
Thanh danh ắt cũng lụi tàn

16/9/2018
Tú Sụn