HOÀI YÊU

Ảnh: Sưu tầm


HOÀI YÊU
(Thuận nghịch độc)
Hoài yêu ước vọng vẫn luôn hòng
Mãi quý thương hình bóng đợi trông
Say đắm mắt môi xinh lắm nhớ
Khát khao hương sắc đẹp nhiều mong
Mai chờ lúc gọi nghe yên dạ
Tối đợi khi tin nhắn ấm lòng
Phai nhạt chẳng từng chưa dỗi giận
Dài lâu nguyện thoả ướp men nồng
12/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Nồng men ướp thoả nguyện lâu dài
Giận dỗi chưa từng chẳng nhạt phai
Lòng ấm nhắn tin khi đợi tối
Dạ yên nghe gọi lúc chờ mai
Mong nhiều đẹp sắc hương khao khát
Nhớ lắm xinh môi mắt đắm say
Trông đợi bóng hình thương quý mãi
Hòng luôn vẫn vọng ước yêu hoài