XUÂN ĐANG VỀ

Nghênh đón mùa xuân thắm rực tàn
Lộc non, hoa đỏ đến là sang
Đồi trên cây cỏ màu như mới
Xóm dưới mai đào sắc sánh ngang
Lũ trẻ đùa vui cùng hửng nắng
Ông bà bận rộn với dâng nhang
Cây nêu cao ngóng người xa xứ
Trai gái trêu nhau nhặng cuối làng
3/1/2019
Tú Sụn