CŨNG VÌ HỐI LỘ

Ảnh: Sưu tầm

CŨNG VÌ HỐI LỘ
Bằng không xói xỉa đến tơi bời
Quản lý thị trường cũng có xơi
Đồ lậu phong bì nên lọt tất
Hàng gian dút túi ắt qua thôi
Thuốc sâu giả đấy cho là thật
Phân bón dỏm nhưng nói đúng rồi
Nông nghiệp tiêu dùng đều chịu thiệt
Cũng vì hối lộ rộ nhiều nơi
28/6/2022
Tú Sụn