THẦN Y KHÔNG CÓ TỘI*

Ảnh: Sưu tầm


THẦN Y KHÔNG CÓ TỘI*
Một tên vô học hoá thần y
Bại liệt điếc câm chữa kiểu gì?
Kéo lưỡi tát tai ghê khiếp đãm
Vặn chân bẻ gối hãi khinh khi
Lọc lừa người bệnh luôn đe doạ
Gian trá dân nghèo quá hiểm nguy
Hà cớ mà tuyên không có tội
Thì ra pháp luật chẳng là chi
17/1/2022
Tú Sụn
* Phát ngôn của cơ quan chức năng là Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm!