DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH

Ảnh: Sưu tầm


DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH
Quan tham bòn rút chẳng nào ngơi
Hàng vạn quốc doanh chửa có lời
Èo uột nên càng bao cấp mãi
Lặc lè phải cố dưỡng nuôi thôi
Lò in tiền thật chia phần gọn
Mỏ đẻ vàng tươi hưởng món hời
Ngân sách bào mòn thời thổ tả
Nợ công ngập mặt đến chơi vơi
17/6/2022
Tú Sụn