QUAN GIAN

Ảnh: Sưu tầm


QUAN GIAN
Chạy chọt lên quan đã tốn nhiều
Tất nhiên trở mặt hoá thành yêu
‘Cất công bòn rút thu hồi vốn
Nên cố bon chen đánh quả liều
Ước muốn gia tài lên phú quý
Bèn hòng gian giảo quyết ra chiêu’*
Chực chờ sơ hở ngay liền đớp
Ngân sách khoét dần cũng phải tiêu
13/12/2022
Tú Sụn

* Phép đối lưu thuỷ