XÉT XỬ QUAN THAM CHƯA THEO LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


Quan tham đang đầy dẫy
Nhưng bắt nó khó khăn
Xử nó chưa tương xứng
Với những gì nó ăn

Đa số tội hối lộ
Nhưng lươn lẹo bỏ qua
Chỉ kết tội thất thoát
Lách luật rất điêu toa

Chiểu theo luật quy định
Hối lộ tỷ tử hình
Mà hối lộ chục tỷ
Xử dăm năm lấy tình

Chiểu theo luật quy định
Thất thoát năm tỷ thôi
Cũng tử hình theo luật
Mà ngàn tỷ tù ngồi

Kết tội rất nghiêm trọng
Xử tội quá đơn sơ
Không căn cứ luật pháp
Quan tham vẫn nhởn nhơ

Ăn cắp một trái mít
Đem xử hai năm tù
Thất thoát hàng ngàn tỷ
Cũng xử vậy? Xử ngu?

Đó là một sự thật
Đã và đang diễn ra
Nhân dân quá uất ức
Xét xử như thế a?
21/8/2020
Tú Sụn