THỦ ĐÔ CHỐNG THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


Hoan hô lãnh đạo Thủ đô
Quyết chống tham nhũng được hô vang trời
Hai phần trăm đã thu hồi
Là hơn hai tỷ, rạng ngời niềm tin
Số còn lại tháp cánh chim
Chim bay biển Bắc mà tìm biển Đông
Nghe qua lòng thấy mủi lòng
….
Chống ri… tham nhũng bềnh bồng, lai nhai
7/7/2018
Tú Sụn