XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


XUÂN
Xuân sầu đất nước khuyết ngôi vua
Xuân tiếc vì mai nở trái mùa
Xuân đắng mua quan không lũ bán
Xuân cay bán chức chẳng người mua
Xuân vui ung nhọt đang thôi loét
Xuân sướng mọt sâu đã bị lùa
Xuân trước bọn gian còn hí hửng
Xuân này tham nhũng chịu chào thua
24/1/2023
Tú Sụn