PHÂN HOÁ GIÀU NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm

Nhìn sang lại ngó đến bần
“Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”*
Oái oăm ngụ cõi ta bà
Giàu thì giàu mãi nghèo là nghèo luôn
Bất công là nỗi đau buồn
Dối lừa đúng thật ngọn nguồn sâu xa
Buôn gian bán lận điêu toa
Khác nào bóc lột để mà giàu lên
Đến khi tiền bạc xông xênh
Khinh khi nghèo khổ giọng huênh hoang đời
Còn làm quan chỉ một thời
Ngon ăn một vốn bốn lời lâu nay
Khi quyền chức có trong tay
Tranh thủ đục khoét cả ngày lẫn đêm
Đã giàu lại cố giàu thêm
Lập phe tạo nhóm, đi đêm lót đường
Với dân gây hoạ nhiễu nhương
Việc công lơ đễnh chuyện thường của quan
Làm ăn của đám quan gian
Không ai bì được, tiền vàng như sao
Chui lên được chức vụ cao
Xe sang biệt phủ thế nào cũng chơi
Như thế đó hỡi người ơi
Xã hội phân hoá “rớt mồng tơi”** dân lành
Dân đen nghèo khổ phải đành
Quan chức phú quý danh thành thượng lưu
Sống chung không thể vô ưu
Trước sau gì cũng gây cừu với dân
Buồn cho cuộc sống thế nhân
“Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”*
17/6/2021
Tú Sụn
* Tục ngữ
** Thành ngữ