DÂN QUẢNG NGÃI VẪN CÒN BỨC XÚC*

Ảnh: Sưu tầm


Bà Vân còn ngồi đó
Ban Thường vụ vẫn nguyên
Vẫn còn nhóm lợi ích
Dân phải còn đảo điên

Hãy nhìn rõ bản mặt
Ban lãnh đạo đương kim
Toàn là bọn sâu mọt
Tất nhiên dân chết chìm

Tiền doanh nghiệp đã ngậm
Các quan cũng liếm rồi
Dù ông Chữ có nghỉ
Cũng phải làm đến nơi

Trước ông Chữ lãnh chúa
Giờ bà Vân đầu têu
Không bức xúc mới lạ
Cứ ngồi đó mà kêu

Cướp đất giao doanh nghiệp
Là phạm pháp rõ ràng
Khắp nước này đều vậy
Dân chỉ biết khóc than

Chống ngoại xâm thì giỏi
Chống nội xâm quá tồi
Đụng ai người đó chống
Ai không đụng thì thôi

Chứng tỏ không yêu nước
Đoàn kết thì cũng không
Biết hậu hoạ khủng khiếp
Cớ sao không đồng lòng

Khi niềm tin cạn kiệt
Chế độ ắt tiêu vong
Sẽ nồi da xáo thịt
Đồng bào có biết không?
3/9/2020
Tú Sụn
* Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch tỉnh, dân Quảng Ngãi vẫn bức xúc dự án đất đai