HẠI CHO ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


HẠI CHO ĐỜI
Chiếu quan chễm chệ quá kỳ khôi
Tiếp xúc với dân nói đãi bôi
Hứa hão thói quen bao đứa tệ
Ăn gian bản chất những tên tồi
Khinh khi kẻ mọn khi còn chức
Khiếp sợ người trung sợ mất ngôi
Tinh quái lọc lừa tham có hạng
Gây ra nỗi khổ hại cho đời
25/6/2022
Tú Sụn