GỞI ANH TUẤN ANH*

Ảnh: Sưu tầm


Con nhà dòng dõi của hoàng cung
Phải sống cho ra khí chất trung
Lớt phớt lơ là hư nhất hạng
Lăm le kiếm chác tệ khôn cùng
Kinh doanh ăn mảnh hầu như lỗ
Lãnh đạo ba hoa khó phục tùng
Bộ trưởng như anh thì trớt quớt
Chi bằng nghỉ phắt đỡ sầu chung
1/8/2020
Tú Sụn
* Bộ trưởng Bộ Công thương.