ĐẮNG… (thơ vui)

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ nhất thanh-vĩ thủ vĩ ngâm)
Đắng lắm khi mình bị cách xa
Đắng cay khi chẳng ở cùng nhà
Đắng hoài vì sợ vây nhằm bệnh
Đắng mãi bởi lo dính tới ta
Đắng miệng lâu rồi không gặp được
Đắng lòng vừa mới đã chia ra
Đắng ghê khiếp đảm con cô vít
Đắng nghét bao ngày bị cách xa
10/8/2021
Tú Sụn