NGHỊCH CẢNH

Ảnh: Sưu tầm

Tham nhũng bội thu nhờ dịch bệnh
Người dân cùng cực sống gian nan
Giàu nghèo tiếp tục càng phân hoá
Non nước ta ôi quá bẽ bàng
19/7/2021
Tú Sụn