ÔNG CHIẾN*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng đã trao nhầm chức vụ quan
Lâu nay lộ mặt đúng quan gian
To gan bổ nhiệm toàn dòng họ
Lớn chức chuyên quyền quá dã man
Phép nước khinh thường đâm bỡn cợt
Lòng dân tức giận thấu tâm can
Như vua một cõi trêu ngươi Đảng
Đảng lại làm thinh với thói gian
5/8/2020
Tú Sụn
* Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.