TRONG SẠCH ĐẢNG LÀ QUYẾT SÁCH

Anh: Sưu tầm

TRONG SẠCH ĐẢNG LÀ QUYẾT SÁCH
Nắm quyền sinh tử nước nhà! Ôi!
Còn lắm quan tham đạo đức tồi
Chế độ tuyệt vời cần bảo giữ
Công đường lỏng lẻo thả buông lơi
Trách ai ai trách chưa sờ gáy
Người sợ sợ người vẫn chiếm ngôi
Trong sạch Đảng ta là quyết sách
Thanh trừng sâu mọt được không thôi?
29/6/2022
Tú Sụn