GIÀU MÀ CÒN THAM

Ảnh: Sưu tầm


Chính sách xã hội đề ra
Người thu nhập thấp có nhà nương thân
Đó là quan điểm vì dân
Thành phố ưu đãi giảm phần khó khăn
Đúng nghèo được duyệt một căn
Đơn từ thưa gửi cũng bằng như không
Đi thuê nhà ở cho xong
Chung cư xã hội các ông chiếm rồi*
Nhà giàu, cán bộ hết thôi
Dân quèn chỉ biết tỏ lời thở than
Nghĩ mà tím ruột bầm gan
Bất công tràn ngập thế gian ê chề
Tưởng đâu cán bộ họ chê
Nhà ở xã hội nhiêu khê tồi tàn
Tưởng giàu họ ở cao sang
Ngờ đâu họ vẫn chen càn với dân
Phận nghèo hèn mọn tủi thân
Mãi đành cam chịu cảnh bần trớ trêu
24/8/2019
Tú Sụn
* Đây là khu chung cư nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, nơi đây tràn ngập xe sang. Phần lớn, các chủ xe này là người ở trong chung cư nhà ở xã hội.