TIẾN SỸ DỎM

Ảnh: Văn Thọ


ÔNG TIẾN SỸ MỚI
Tác giả: Tú Xương
Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người ?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

(Hoạ bài ÔNG TIẾN SỸ MỚI của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
TIẾN SỸ DỎM
Nước ta tiến sỹ biết bao người
Nhiều quá, thật nhiều cũng thế thôi
Sáng kiến, phát minh chưa một lượt
Nuôi cơm phát đoạ chán cho đời
9/7/2021
Tú Sụn