ĐẤT ĐAI NGUỒN BẪM

  • Ảnh: Sưu tầm


ĐẤT ĐAI NGUỒN BẪM
Nên đành hô hét doạ khơi khơi
Xếp lớn bảo kê trọn hết rồi
Xảo trá ngông nghênh đâu sợ luật
Bất lương ngang dọc bất cần đời
Đất đai chiếm lĩnh thành nguồn bẫm
Sông nước đắp bồi hết hướng trôi
Giải toả đền bù như bố thí
Của công vào túi bọn tham xơi
29/6/2022
Tú Sụn